E-ŠOLSTVO

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

ESS – Evropski socialni sklad; Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; azvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

E-ŠOLSTVO

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.1.2009 – 1.9.2013
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta: 2.917.500,00€

Nepovratna sredstva za ŠC NG: 874.242,58 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Janko Harej
LINK DO WWW STRANI http://www.sio.si/sio/projekti/e_solstvo/
KRATEK OPIS PROJEKTA E-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

Usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev

Svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom

V projektu E-šolstvo se združujeta dva projekta:

Projekt E-kompetentni učitelj

Z razvejano paleto dejavnosti projekta E-kompetentni učitelj, med katere sodijo priprava programov novih seminarjev, izvajanje seminarjev iz kataloga storitev e-šolstva, organizacija in izvedba mednarodne konference SIRIKT, koordinacija izvajalcev e-gradiv, natečaji za zbiranje manjših e-gradiv, in stalno iskanje in vključevanje novih sodelavcev, ki si želijo pridobiti nova znanja in se seznaniti s sodobnimi pristopi pri poučevanju, učenju in vodenju šole.

Projekt E- podpora

Vzgojno-izobraževalni zavod z vključitvijo v projekt E-podpora pridobi lastnega svetovalca z rešitvami na številnih področjih. Najprej se pripravi posnetek stanja na področju uporabe IKT, ki je osnova za pripravo perativnega načrta za izvajanje svetovanja vodstvu šole, didaktično podporo učiteljem ter tehnično pomoč.

Obe področji – izobraževanje (projekt E-kompetentni učitelj) in svetovanje (projekt E-podpora) potekata v okviru E-središča na vzgojno-izobraževalnih zavodih vzporedno in povezano pod skupnim imenom projekta E-šolstvo.