Medpodjetniški izobraževalni center kot temelj svojega delovanja vzpostavlja sodelovalno in vključevalno okolje, to prispeva k celovitemu razvoju posameznika v dobrega in uspešnega strokovnjaka.

Podporno in spodbudno okolje Medpodjetniški izobraževalni center dosega z intenzivnim in nenehnim mreženjem z lokalnim, regionalnim, nacionalnim in mednarodnim okoljem; kar vključuje delodajalce, šole, podporne in razvojne inštitucije ter odločevalce.

Poleg mreženja in stika s trgom dela Medpodjetniški izobraževalni center skrbi za ažurnost o potrebah na trgu dela, sodobnih trendih ter hitro spreminjajočem okolju. Skladno s tem naravnava izbiro in usmeritve ter organizacijo praktičnih usposabljanj, tako za mlade, ki vstopajo na trg dela, kot tudi za odrasle, brezposelne in zaposlene osebe, ki nadgrajujejo svoje znanje in veščine.

Medpodjetniški izobraževalni center pri svojem delovanju spodbuja inovativnost in podjetnost mladih; odpira možnosti za projektno delo in učenje, ponuja delavnice in skrbi za dogodke, kjer prihaja do mreženja z delodajalci. Na ta način mlade opremlja z veščinami za uspešen karierni razvoj, nudi jim karierno svetovanje; za vstop na trg dela ali začetek lastne dejavnosti in podjetja.

Projektno delo mladih je v Medpodjetniškem izobraževalnem centru omogočeno tudi v sodelovanju z delodajalci; tako delo podpira timske pristope, interdisciplinarnost in druge veščine, ki so iskane in cenjene na sodobnem trgu dela. Pri takem načinu dela se mladi neposredno mrežijo s strokovnjaki iz podjetij in pri tem prihaja tudi do dragocene medgeneracijske izmenjave znanj. Medpodjetniški izobraževalni center si s svojim delovanjem prizadeva tudi za spremljanje in izboljševanje procesa praktičnega usposabljanja mladih pri delodajalcu, spodbuja mednarodno mobilnost mladih in učiteljev.

Ključno poslanstvo Medpodjetniški izobraževalni center uresničuje tudi na področju profesionalnega razvoja učiteljev v skladu s sodobnimi smernicami in spremembami na trgu dela; organizira usposabljanja in izobraževanja učiteljev ter praktična usposabljanja učiteljev v podjetjih.