POŠ – Popestrimo šolo

Naziv projekta: POŠ “Popestrimo šolo” 2017−2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Specifični cilj projekta: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema

Vloga šolskega centra: upravičenec za strokovnega delavca, multiplikatorja POŠ

Trajanje projekta: od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021, v teku

Vrednost projekta za ŠCNG: 108.000,00 EUR

Zaposlena na projektu, multiplikator POŠ: Megi Rožič

Opis projekta:

Namen projekta je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Multiplikator POŠ bo izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. V sklopu izvajanja projekta se bo spodbujalo sodelovanje šol z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.