Napotitev na PUD

Na PUD vas bomo napotili iz šole, v skladu s šolskim koledarjem in po dogovoru z delodajalci.

Podrobnejša navodila o PUD-u boste pravočasno prejeli v času pouka.

Potrudili se bomo, da bodo informacije podane tako, da vam bodo dosegljive in jih boste razumeli. Potrudite se tudi vi, da kakšne pomembne informacije ne boste spregledali in da kasneje ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov. V primeru, da boste imeli dodatna vprašanja v zvezi s PUD, se vedno lahko obrnete na organizatorja PUD na šoli, ki vam bo pomagal razrešiti vaš problem v okviru danih možnosti.

Izbira delodajalca
Dijaki si lahko delodajalca izberete sami in svojo izbiro sporočite organizatorju PUD. Pogoj za opravljanje PUD je sklenjena kolektivna pogodba med delodajalcem in šolo ali individualna pogodba med delodajalcem in dijakom. Delodajalec mora imeti verificirano učno delovno mesto. V kolikor delodajalec še nima verificiranega učnega mesta, naj stopi v kontakt z organizatorjem PUD na šoli.
Dijaki praviloma opravljate PUD v različnih terminih glede na program, v katerem se izobražujete. Od programa je odvisno tudi trajanje PUD.

Trajanje PUD
Dijaki na PUD delate maksimalno 8ur/dan in 38 ur/teden. Pripada vam najmanj 30 min odmora v enem dnevu, če delate 4 ure ali več. Ura na PUD-u traja 60 min.

Varstvo pri delu
Pri praktičnem usposabljanju z delom ter tudi na strokovnih ekskurzijah imate dijaki pravico do zdravstvenega zavarovanja kot učenci, v skladu z zakonom. Sredstva za plačilo prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, zato se v takih primerih pogovorite z odgovornimi na šoli.

Temeljna podlaga, da boste lahko uveljavljali pravice iz zdravstvenega zavarovanja, je  zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Kot šolajočemu se vam zagotavlja preko staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Mentor v podjetju vas bo že prvi dan seznanil z vsemi ključnimi nevarnostmi, nujnimi varnostnimi ukrepi in opozoril na nevarnosti, kar boste tudi podpisali. Pomembno je, da brezpogojno upoštevate vsa dana navodila za zdravo in varno delo.

Prosimo, da o morebitnih vaših zdravstvenih omejitvah za opravljanje PUD seznanite tudi organizatorja PUD v šoli, da vam bo lahko v pomoč, ko boste to potrebovali.

Zavarovanje

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je zaradi pretežno mladoletnih oseb, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom, zelo zahtevno. Zelo pomembno je, da delodajalci oziroma mentorji prav varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja in ekologiji posvetijo veliko pozornost.
Med delovnim procesom morajo biti dijaki ustrezno vodeni, nadzirani in predhodno seznanjeni s tveganjem na posameznem delovnem mestu. Delodajalec mora dijaka pred začetkom praktičnega usposabljanja z delom seznaniti z varnostjo in varovanjem zdravja pri delu.

Glede zdravstvene sposobnosti dijaka za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) so na Inšpektoratu za delo mnenja, da zadostuje opravljen zdravniški pregled v smislu sposobnosti za opravljanje poklica, za katerega se dijak usposablja oziroma zdravniški pregled, ki ga te osebe opravijo v okviru njihovega preventivnega zdravstvenega varstva (sistematski zdravniški pregled v 1. in zadnjem letniku izobraževanja). Dodatni specialistični zdravniški pregledi pri specialistih medicine dela za dijake, ki se praktično usposabljajo z delom (v sklopu izobraževalnega programa), niso potrebni.

ŠC NG v skladu s 20. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) poskrbi za plačilo zavarovanja v primeru invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (trenutno 9,89 EUR/letno) za vse dijake na PUD in študente na PRI.

Delodajalec, ki sprejme dijaka na PUD oz. študenta na PRI (v primeru, da ostane dijak ali študent na praksi na ŠC NG je to ŠC NG) s 1. točko 17. člena in 2. točko 49. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) poskrbi za plačilo zavarovanja v primeru invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (trenutno 4,70 EUR/mesec).

Nagrade

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju navaja, da ima dijak v času praktičnega usposabljanja z delom pravico do nagrade v skladu s panožno kolektivno pogodbo za ustrezno dejavnost oziroma drugimi predpisi. Za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije velja Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki navaja:

V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni čas najmanj v naslednjih zneskih:

 

Dijaki Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS št. 140/06 in 76/08).

Neobdavčeni so do 172 € za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

1. letnik   90 €
2. letnik 120 €
3. letnik 150 €
4. letnik 150 €
Študenti 170 €

 

Delodajalci morajo dijakom izplačati nagrado po veljavnih predpisih in za to izdati ustrezen dokument.

Ponudba podjetij

Termini po šolah

Organizatorji PUD po šolah

Obrazci