Predhodna izobrazba

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Z udeleženci za vpis v začetni letnik se organizira uvodni pogovor, na katerem se jih seznani z merili in postopki za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja. Postopek priznavanja znanja se prične, ko udeleženec priloži potrebna dokazila. Po končanem vrednotenju oziroma ugotavljanju znanja se izda sklep o predhodno priznavanju pridobljenega znanja. Udeleženec, ki mu je bilo priznano predhodno pridobljeno znanje, je oproščen opravljanja obveznosti iz ustreznega dela izobraževalnega programa.

Priznanje formalno pridobljenega znanja

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih izobraževalnih programih (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu in drugih javno veljavnih listinah) se udeležencu prizna pridobljeno primerljivo znanje.

Priznanje neformalno pridobljenega znanja

Neformalno pridobljena znanja se primerja s standardi znanja za posamezno programsko enoto. Dokazila, na podlagi katerih se priznava neformalno pridobljeno znanje, so: dokazila o usposabljanju, certifikati, potrdila delodajalcev in druga podobna dokazila.

Če se znanje, pridobljeno z delovnimi izkušnjami, uveljavlja za priznanje splošno izobraževalnega predmeta ali strokovno teoretičnega modula, se opravi preizkus znanja.