Predstavitev

OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka na dva načina v oddelkih s predavanji ali skupinah s konzultacijami. Oblika izobraževanja je odvisna od programa, ki ga vpisujete. V izrednem izobraževanju ni organiziranega praktičnega pouka. Vsak udeleženec si mora praktična znanja pridobiti na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu.

ODDELKI S PREDAVANJI

SKUPINE S KONZULTACIJAMI

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU IN PRAKTIČNI POUK

ODDELKI S PREDAVANJI

 • Udeleženci izobraževanja odraslih se morajo vpisati pri organizatorju izobraževanja odraslih. Ob vpisu predložijo dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev.

 • Izobraževanje traja dve šolski leti ali dve šolski leti in pol odvisno od izobraževalnega programa.

 • Udeleženci izobraževanja odraslih obiskujejo predavanja, ki so načeloma organizirana izmenično – v enem šolskem letu prisluhnejo splošnoizobraževalnim, v drugem pa strokovnoteoretičnim modulom.

 • Prvi izpitni rok za posamezni modul/predmet je določen z razporedom predavanj in naveden v šolskem koledarju. Ostali izpitni roki pa so objavljeni v poglavju mesečni izpitni roki.

 • Ob zaključku šolskega leta udeleženci izobraževanja odraslih prejmejo Obvestilo o uspehu v šolskem letu oz. Letno spričevalo, če opravijo vse obveznosti v letniku.

 • Ko udeleženci izobraževanja odraslih opravijo vse obveznosti na izobraževalnem program, lahko pristopijo k splošni, poklicni maturi ali zaključnemu izpitu.

SKUPINE S KONZULTACIJAMI

 • Udeleženci izobraževanja odraslih se morajo vpisati pri organizatorju izobraževanja odraslih. Ob vpisu predložijo dokazila o izpolnjevanju vstopnih pogojev.

 • Trajanje izobraževanja je odvisno od manjkajočih obveznosti v izbranem programu.

 • Izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izobražujejo sami. Za vsako manjkajočo obveznost udeleženca organiziramo vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij.

 • Potek konzultacij: Prvo in drugo šolsko uro učitelj posreduje navodila za učenje.  Od tretje do pete šolske ure poteka razlaga snovi in preverjanje znanja. Zadnji dve uri sta namenjeni opravljanju končnega izpita.

 • Vsak udeleženec prejme informativni bilten s šolskim urnikom za manjkajoče obveznosti. Za posameznika, ki ni pristopil h konzultacijam, dodatnih ur z učiteljem ne bomo ponovno organizirali.

 • Ob zaključku šolskega leta udeleženci izobraževanja odraslih prejmejo Obvestilo o uspehu v šolskem letu oz. Letno spričevalo, če opravijo vse obveznosti v letniku.

 • Ko udeleženci izobraževanja odraslih opravijo vse obveznosti na izobraževalnem program, lahko pristopijo k splošni, poklicni maturi ali zaključnemu izpitu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU

ZA UDELEŽENCE BREZ DELOVNIH IZKUŠENJ

 • Praktično usposabljanje pri delodajalcih je sestavni del vseh prenovljenih izobraževalnih programov. Brez opravljenega PUD-a udeleženci ne morejo zaključiti izobraževanja. Udeleženci si morajo sami poiskati delodajalca. Svetujemo, da z delodajalcem podpišejo individualno pogodbo.

 • Napotilo na Praktično usposabljanje pri delodajalcu udeleženci prejmejo v pisarni za izobraževanje odraslih po izpolnjenih spodaj navedenih pogojih:
  • opravljeni temeljni strokovno teoretični moduli,
  • opravljen izpit iz varstva pri delu in
  • predloženo zdravniško potrdilo za izobraževanje (dobite ga pri osebnem zdravniku).
 • PUD morajo udeleženci opraviti v skupnem obsegu  50% ur, ki so predvidene v izobraževalnem programu.
 • Vsak udeleženec je dolžan šolo obvestiti o pričetku opravljanja PUD-a in ne sme opravljati PUD pred izpolnitvijo zgoraj navedenih pogojev.
 • Nezgodno zavarovanje med PUD-om si morajo urediti udeleženci sami na svoje stroške. Šola ne prevzema nikakršnih obveznosti za ta del nastalih stroškov.

 ZA ZAPOSLENE NA PODROČJU STROKE