Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II

Medpodjetniški izobraževalni center je partner projekta, vodilni partner projekta pa je Posoški razvojni center.

Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o projektu na: https://www.prc.si/programi-projekti/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc-v-dolini-soce-2

 

Usposabljanja, ki jih mora Šolski center Nova Gorica izvesti v celotnem obdobju so:

–          Programi ECDL – 14 izvedb

–          Programi priprave na izpite iz slovenskega jezika – 1 izvedba

–          Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka – 1 izvedba

–          Programi HACCP – 1 izvedba

–          Program priprave na izpite iz tujih jezikov – 1 izvedba

–          Slovenščina kot drugi tuj jezik – 1 izvedba

Kratek opis usposabljanj:

Programi ECDL (osnovni in napredni) – 50 urni program

Osnovni program ECDL pokriva sedem modulov:

  1. Osnovni koncepti informacijske tehnologije
  2. Uporaba računalnika in upravljanje datotek
  3. Obdelava besedil
  4. Preglednice
  5. Podatkovne baze
  6. Elektronske predstavitve
  7. Informacija in komunikacija (Internet in elektronska pošta) 

ECDL napredni predstavlja nadgradnjo vsega zgoraj napisanega.

Program priprave na izpite iz slovenskega jezika -30 urni program

Program je razdeljen v več smiselnih sklopov, kjer se prepletajo komunikacijske funkcije, slovnične strukture, različne teme in zvrsti besedil.

Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka – 30 urni program

–          temeljna načela, pristojnost, zastopanje strank, občevanje organov in strank, vročanje, roki, vrnitev v prejšnje stanje in stroški,

–          uvedba postopka, zahtevki strank, dokazovanje, podrobne določbe o odločbi in sklepu,

–          pravna sredstva – pritožba in izredna pravna sredstva,

–          določbe o izvršbi,

–          nadzor nad izvajanjem zakona.

 

Programi HACCP – 30 urni program

–  osebno higiena in higiena delovnega prostora, osebna delovna oprema,

– poznavanje in  zdravstvene zahteve za delavce v živilski dejavnosti,

– priprava delovno mesto, vključujoč predhodno in zaključno čiščenje,

– upoštevanje zahtev, ki se nanašajo na sledljivost živil,

– pri ravnanju z odpadki upoštevanje predpisov o varovanju okolja,

– pomen zagotavljanja varne hrane in prepozna mikrobiološke, kemične in fizikalne dejavnike tveganja,

– preventivni ukrepi za odpravo tveganj v procesu hrane “od vilic do vilic”,

– prepoznavanje kritičnih kontrolnih točk,

– spremljanje in dokumentacija procesov in situacije v skladu s HACCP načrtom.

 

Program priprave na izpite iz tujih jezikov – 30 ur

Program je razdeljen v več smiselnih sklopov, kjer se prepletajo komunikacijske funkcije, slovnične strukture, različne teme in zvrsti besedil.

 

Slovenščina kot drugi tuj jezik -60 ur

–          teoretična razlaga in veliko praktičnih vaj,

–          različne tipi nalog in tehnike njihovega reševanja,

–          posebno se posvetimo vsebinam, za katere se izkaže, da jih udeleženci pomanjkljivo poznajo, in konverzaciji. Domače naloge so večinoma pisne.

Vsebino programa prilagodimo oblikam izpitov. Vsak sklop vsebine nadgradimo s praktičnimi vajami.

Usposabljanja, ki so bila izvedena v letu 2019:

Programi ECDL – 4 izvedbe

Programi HACCP – 1 izvedba

Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka – 1 izvedba

Usposabljanja, ki bodo izvedena v letu 2020:

Programi ECDL – 3 izvedbe

ECDL ADVANCED – 1. izvedba: zaključena skupina

Začetek 10. 2. 2020; 10 srečanj

Trajanje: februar, marec, april

Obseg tečaja: 50 ur

Vsak ponedeljek od 16.00 do 19.45 na SETŠ Nova Gorica

Okvirne vsebine:

– zahtevnejše urejanje besedil

– zahtevnejše delo s preglednicami

– zahtevnejše delo s podatkovnimi bazami

– zahtevnejše elektronske predstavitve

Tečaj vodi Silva Pelicon, prof.

Fotografska potepanja – 1 izvedba

Začetek: 10. 3. 2020 oziroma 12. 3. 2020 v prostorih Mica

Obseg tečaja: 50 ur

Okvirne vsebine:

–          seznanitev udeležencev z različnimi fotografskimi žanri

–          umerjanje digitalnih naprav

–          RAW digitalni fotografski format

–          HDR fotografska tehnika, stock fotografija

–          Priprava mape, razstava digitalnih fotografij

Tečaj bo vodil Rok Peric

Prijave še zbiramo.

 

Usposabljanja predvidena za 2021:

Programi HACCP – 1 izvedba

Programi priprave na izpite iz tujih jezikov – 1 izvedba

Programi ECDL – 3 izvedbe

Usposabljanja predvidena za 2022:

Slovenščina kot drugi jezik – 1 izvedba

Programi ECDL – 3 izvedbe

 

Koordinatorka na ŠC Nova Gorica: Mateja Kumar                      

e-pošta: mateja.kumar@scng.si 

telefon: 05/62-05-695

 

 

 

 

 

 

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si