Nosilci ohranjanja tehniške dediščine, njene promocije in prenosa na naslednike, smo se povezali.

Kot partnerji v projektu CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« nadgrajujemo obstoječe prakse skrbi za snovno in nesnovno zapuščino. Povezani z uporabo delujočih in inovativnih pristopov razvijamo novo ponudbo, privlačno za mlade, popotnike, turiste, podjetnike… Vsebine so zaupane domačinom, pričevalcem tistih področij tehnične kulture, ki so tradicionalno prisotne v lokalnem okolju, in s katerimi odgovorimo na vprašanje: katere stroke so za svoj razvoj potrebovale znanje in spretnosti kovača? Kovač povezuje vse deležnike naše zgodbe, zato smo nastajajoči Center poimenovali »KUJ!ME«.

Informacije o projektu:
Status projekta: v izvajanju
Predviden zaključek: 30.4.2020
Vrednost projekta: 300.856,16 EUR
Delež sofinanciranja: 89.553,64 EUR

Vodilni partner: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Partnerji:

  • KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
  • OBČINA RENCE – VOGRSKO
  • ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI
  • ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA
  • KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ZARJA BILJE

Več o projektu:

Vzpostavljanje novega Centra tehniške dediščine na obravnavanem območju je razdeljeno v dva sklopa:

Zahtevnejši in obsežnejši sklop je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, nekdanje šole, ki bo v novi podobi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS. Investicija se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna MO Nova Gorica.

V ostalih občinah partnerji izberejo lokacijo/prostor, kjer se vzpostavi točka tehniške dediščine s predmeti, ki ali obnovljeni in le na ogled ali kot replike in izpeljanke prepleteni z zgodbami soustvarjajo obstoječo ali novo lokalno ponudbo. Partnerji koordinacijo in promocijo mreže Centra tehnične dediščine zaupajo Kulturno turističnemu društvu Lokovec.

Vzporedno partnerji razvijamo vsebine in produkte, ki predstavljajo sinergijo med tradicionalnimi obrtmi in interesi sodobnega časa. Za urejanje točk tehniške dediščine zbiramo naprave, orodja, pripomočke in izdelke, ki so se in se morebiti še uporabljajo za dejavnosti kmetijstva, obrti ali so za domačo rabo. Da se ohranijo znanja in veščine, se beležijo pričevanja in digitalizirajo viri, za prenos veščin na nove ustvarjalce pa se izvaja praktično usposabljanje za kovače.

Cilj je spodbuditi potenciale za vzpostavitev pristnih doživetij na podeželju, kar je dosegljivo z novimi kompetencami za razvoj inovativnih produktov, z več podjetnosti in povezovanja. Revitalizacija tehnične dediščine, ki je del identitete območja, se zgodi na način, da CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE KUJ.ME vključi vse obstoječe dobre prakse partnerjev in drugih deležnikov, sodeluje z delujočimi in novimi akterji turističnega razvoja območja in išče novodobne inovativne pristope za trajnostni razvoj. Z aktivnostmi zbiranja predmetov tehnične dediščine, njihovega restavriranja in (ponovne) uporabe v novem produktu/storitvi pozitivno vplivamo na zmanjšanje količin starin pri njihovih lastnikih, prispevamo k večji urejenosti krajine, prebivalce pa ozavestimo za odzivanje, ko naletijo na predmete in druge vire tehniške dediščine. Posebej se v operacijo vključujejo starejši kot nosilci informacij, znanj in kompetenc na področju predmetov tehnične dediščine, njihove izdelave in uporabe, da bi to nesnovno zapuščino ohranili in prenesli na mlajše.

REZULTATI operacije so:

  • nove poslovne priložnosti kulturnega in dostopnega turizma ter zelenih storitev in produktov: CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE KOT MREŽA je kulturno-turistični produkt, ki poveže varovana območja narave in bogato kulturno dediščino ter ohrani tradicionalne obrti na podeželju. Kulturni turizem je perspektivna dejavnost, ki temelji na zgodovinski, tehniški in kulturni dediščini, omogoča aktivna doživetja v naravnem in kulturnem okolju ter pospeši razvoj podeželja.
  • Obnovljen večnamenski objekt v Lokovcu, v katerem bo vozlišče Center KUJ!ME, vpliva tudi na izboljšanje sodelovanja, konkurenčnosti in privlačnosti območja ter omogoči
  • novo delovno mestno na področju kulturnega turizma in
  • vključevanje podeželskega prebivalstva, manjšanje medgeneracijskih razlik ter nove možnosti druženja v CTD KUJ!ME.

Povezave:

http://www.las-vobjemusonca.si/

https://www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.