Namen projekta Munera 3, ki je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Projekt PANUP 2018-2022 katerega cilj je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki bodo v času izvajanja učne pomoči vključeni v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni. Projekt se bo začel izvajati jeseni 2018 in zaključil jeseni 2022.

Uspešni smo bili tudi na mednarodni ravni. Pridobili smo 3 projekte, ki so financirani iz programa Erasmus +, KA2 (Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe).