Izobraževalni program

Bolničar-negovalec SPI

Poklic bolničarja–negovalca temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim potrebnim oskrbe. Bolničar–negovalec sodeluje pri zdravstveni oskrbi, pomaga pri vzdrževanju osebne higiene, hranjenju ter pri gibanju in transferju.
Delo lahko opravljate v domu upokojencev, na domu oskrbovancev, v socialnih zavodih, bolnišnicah, v zavodih za rehabilitacijo ter v zdraviliščih.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • predloženo zdravniško potrdilo z informacijo o cepljenju proti hepatitisu-B

Informacija o imunoprofilaksi

 • skladno Zakonom  o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v skladu s Programom imunoprofilakse se morajo vsi zdravstveni delavci, študentje in dijaki zdravstvenih šol cepiti proti hepatitisu-B. Glede na to, da se v sklopu izobraževanja opravlja tudi praktično usposabljanje v zdravstvenih ustanovah, svetujemo, da se poišče informacije na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Nova Gorica, zaposleni v zdravstveni ustanovi pa na svojem delovnem mestu

Potek izobraževanja

 • pouk poteka v obliki predavanj, kabinetnih vaj in praktičnega usposabljanja v domu upokojencev
 • predavanja in kabinetne vaje v šoli potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
 • kabinetne vaje v šoli so obvezni del strokovnih modulov, zato je pri nekaterih modulih zahtevana 80 % prisotnost
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja v domu upokojencev je potrebno opraviti:
  • temeljni strokovni modul nega in oskrba in
  • tečaj iz varstva pri delu

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu bolničar-negovalec se lahko nadaljuje šolanje na poklicno tehniškem izobraževalnem programu zdravstvena nega in logistični tehnik, oba programa se izvajata na našem centru
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v programe za izobraževanje odraslih je za vsako šolsko leto objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content